warzywnictwo warzywnictwo
  Mapa witryny | Dojazd     
sobota, 21.09.2019
.
.
Informacje ogólne
- Strona główna
- O Instytucie
- Dyrekcja
- Działalność
- Struktura organizacyjna
- Rada naukowa
- Konferencje i seminaria
- Aktualności
- Dojazd
Prace badawcze
- Współpraca z zagranicą
- Projekty zagraniczne
- Projekty krajowe
- Własność intelektualna
Usługi
- Oferta usługowa
- Szkolenia
Zasoby
- Strony pracowników
- Biblioteka
Wydawnictwa
- Oferta wydawnicza
- Publikacje
- Vegetable Crops Research Bulletin

Wyszukiwanie:
 

 

 

 

 

 

 

 


Działalność ::

Podstawowym celem działalności Instytutu jest opracowywanie naukowych i praktycznych zasad produkcji warzyw polowych i pod osłonami oraz grzybów uprawnych. Instytut na bieżąco reaguje na zapotrzebowanie praktyki podejmując realizację badań szczególnie istotnych dla producentów warzyw. Dysponując wysoce wyspecjalizowaną kadrą oraz dobrze wyposażonymi w aparaturę naukową laboratoriami podejmuje realizację badań podstawowych jak i strategicznych. Aktualnie pracuje w Instytucie 161 pracowników; w tym 51 pracowników naukowych – 9 profesorów, 5 doktorów habilitowanych, 24 doktorów, 13 asystentów oraz 16 pracowników inżynieryjnych i 42 techników.
Prace badawcze prowadzone w Instytucie Warzywnictwa koncentrują się nie tylko nad opracowaniem i wdrożeniem do praktyki nowych technologii umożliwiających uzyskanie wyższych plonów warzyw lecz przede wszystkim zapewniających ich wysoką jakość i ochronę środowiska naturalnego. Coraz szerzej wykorzystuje się biotechnologię dla otrzymania nowych odmian warzyw odznaczających się dobrą plennością i wysoką jakością, odpornością bądź tolerancją na patogeny chorobotwórcze i lepszym przystosowaniem do warunków klimatycznych i glebowych. Coraz więcej uwagi poświęca się opracowaniu integrowanych i ekologicznych metod produkcji warzyw.

Główne kierunki realizowanych badań to:

 1. Przydatność różnych źródeł odporności do hodowli nowych odmian roślin warzywnych z uwzględnieniem markerów molekularnych DNA,
 2. Opracowanie naukowych podstaw do hodowli odmian i mieszańców F1 o wysokich wartościowych cechach użytkowych,
 3. Wykorzystanie biotechnologii w nowoczesnej hodowli i rozmnażaniu warzyw,
 4. Ochrona krajowych zasobów genowych roślin warzywnych,
 5. Doskonalenie intensywnych, integrowanych metod uprawy warzyw,
 6. Metody produkcji warzyw pod osłonami z uwzględnienie różnych podłoży,
 7. Opracowanie ekologicznych metod uprawy warzyw polowych i pod osłonami,
 8. Opracowanie sposobów nawożenia roślin warzywnych w uprawie przyjaznej środowisku,
 9. Technologiczne podstawy produkcji grzybów uprawnych,
 10. Biologia, ekologia oraz integrowana i ekologiczna ochrona warzyw przed szkodnikami w uprawach polowych i pod osłonami,
 11. Biologia, ekologia, epidemiologia oraz integrowana ochrona warzyw przed chorobami w uprawach polowych i pod osłonami,
 12. Ochrona przed chwastami w uprawie warzyw z uwzględnieniem metod integrowanych i ekologicznych oraz ograniczenie ilości stosowanych środków,
 13. Biologiczne metody walki z patogenami roślin warzywnych,
 14. Wpływ metod uprawy, pozbiorczego traktowania, warunków przechowywania na jakość i trwałość przechowalniczą warzyw,
 15. Opracowanie metod przechowywania warzyw w kontrolowanej i zmodyfikowanej atmosferze,
 16. Ocena wartości odżywczej warzyw świeżych i ich przydatności do przetwórstwa.
Omówione kierunki i zadania Instytut spełnia poprzez realizację planów badawczych opiniowanych corocznie przez Radę Naukową i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zatwierdzanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Szczegółowe tematy badawcze są realizowane przez zakłady i pracownie Instytutu.

Szczegółowe informacje dotyczące zakładów naukowych

Zakład Genetyki, Hodowli i Biotechnologii
Pracownia Hodowli i Biotechnologii
Zakres badań:

 • wykorzystanie klasycznych i biotechnologicznych metod oraz zasobów genowych w nowoczesnej hodowli roślin warzywnych,
 • opracowanie naukowych podstaw do hodowli odmian i mieszańców F1 o wysokich wartościowych cechach użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem odporności na czynniki biotyczne i abiotyczne:
 • zastosowanie badań anatomicznych w klasycznej i nowoczesnej hodowli,
 • markery DNA w hodowli roślin warzywnych do oceny zróżnicowania genetycznego i identyfikacji materiałów hodowlanych oraz detekcji patogenów roślinnych,
 • tworzenie nowej zmienności genetycznej jako źródła ważnych cech gospodarczych,
 • poszukiwanie nowych źródeł odporności roślin warzywnych na czynniki biotyczne i abiotyczne,
 • opracowanie i określenie przydatności różnych mechanizmów krzyżowania w hodowli heterozyjnej warzyw,
 • określenie dziedziczenia cech genetycznie uwarunkowanych.

Gatunki warzyw wykorzystywane w badaniach w Pracowni Hodowli i Biotechnologii:

 • pomidor szklarniowy i gruntowy
 • ogórek gruntowy
 • marchew
 • kapusta głowiasta biała
 • kapusta brukselska
 • kalafior

Pracownia Kultur Tkanek
Zakres badań:

 • wykorzystanie komórek gametycznych (androgeneza i gynogeneza) do wyprowadzania linii homozygotycznych roślin warzywnych (kapusta głowiasta, kapusta brukselska, marchew),
 • opracowanie metod regeneracji warzyw dla potrzeb różnych dziedzin nauki np. hodowli, ochrony oraz praktyki.

Pracownia Zasobów Genowych
W Pracowni Zasobów Genowych jest realizowany ogólnopolski program ochrony zasobów genowych roślin warzywnych, który jest elementem składowym krajowego systemu ochrony różnorodności biologicznej koordynowanego przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR, Radzików. Program ten finansowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi obejmuje całokształt prac związanych z poszukiwaniem, gromadzeniem, waloryzacją i zabezpieczaniem w banku genów genotypów roślin warzywnych i spokrewnionych dzikich gatunków przed zaginięciem oraz udostępnianiem zebranych zasobów genowych i informacji na ich temat. Obiektem badań są rodzime odmiany i populacje miejscowe roślin warzywnych, gatunki dzikie spokrewnione z roślinami uprawnymi i inne materiały stanowiące źródło zmienności cech. Prace związane z ochroną zasobów genowych roślin warzywnych polegają na:

 • sukcesywnym poszukiwaniu i zbieraniu materiałów roślinnych ze stanowisk naturalnych na terenie kraju i za granicą,
 • rejestracji, sporządzaniu dokumentacji i przygotowywaniu zebranych obiektów do przechowywania w kontrolowanych warunkach w przechowalni banku genów,
 • utrzymywaniu gatunków rozmnażanych wegetatywnie w kolekcjach polowych,
 • prowadzeniu kolekcji in situ, ex situ oraz w gospodarstwach rolnych,
 • prowadzeniu waloryzacji botanicznej, rolniczej, biochemicznej, taksonomicznej identyfikacji gatunków,
 • wykorzystywaniu nowoczesnych metod do zabezpieczania i oceny materiałów kolekcyjnych,
 • prowadzeniu współpracy z innymi bankami genów oraz pokrewnymi placówkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą,
 • uczestnictwie w sympozjach, w projektach i pracach międzynarodowych grup roboczych, popularyzacji banku genów itp.,
 • opracowywaniu i udostępnianiu informatorów, klasyfikatorów cech, itp.
 • udostępnianiu i wymianie materiałów oraz informacji z pokrewnymi placówkami w kraju i za granicą.


Zakład Uprawy i Nawożenia
Pracownia Uprawy Warzyw
Zakres badań:

 • rozwój ekologicznych i integrowanych metod uprawy warzyw bezpiecznych dla środowiska,
 • badania dotyczące nawożenia i gospodarki składnikami pokarmowymi w bezglebowych uprawach warzyw pod osłonami i w uprawach gruntowych, z uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska,
 • wykorzystanie różnych materiałów ulegających biodegradacji jako nowych komponentów podłoży do upraw pod osłonami,
 • wykorzystanie kompostów i innych nawozów organicznych w uprawach warzyw gruntowych,
 • rozwój oszczędnych technik nawadniania i nawożenia stosowanych w warzywnictwie polowym,
 • doskonalenie metod pędzenia cykorii sałatowej,
 • ocena odmian warzyw do produkcji polowej i szklarniowej,
 • ocena nowych nawozów do produkcji warzyw,
 • wykonywanie specjalistycznych ekspertyz i opinii z zakresu warzywnictwa,
 • przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń dla doradców i producentów,
 • projektowanie urządzeń ułatwiających prowadzenie mechanicznej uprawy, pielęgnacji i nawadniania warzyw.

Pracownia Nawożenia
Zakres badań:

 • nawożenie roślin warzywnych w uprawie przyjaznej środowisku,
 • rola i znaczenie pierwiastków dobroczynnych w uprawie warzyw- krzem,
 • optymalizacja zawartości składników pokarmowych w bezglebowych uprawach pomidora i ogórka pod osłonami,
 • dostępność składników pokarmowych w uprawach bezglebowych pomidora i ogórka,
 • ocena nowych nawozów mineralnych, mineralno-organicznych i organicznych do uprawy warzyw, dla których wymagane jest zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • wydawanie opinii o przydatności nowych nawozów w uprawie warzyw,
 • oznaczanie zawartości dostępnych form składników pokarmowych (N-NO3, N-NH4, N-NH2, P, K, Mg, Ca, Na, S, Cl, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) w podłożach szklarniowych, glebie, kompostach, nawozach mineralnych i organicznych,
 • oznaczanie ogólnych zawartości makroskładników i mikroskładników,
 • analizy podłoży i materiałów okrywowych do produkcji grzybów uprawnych (pH, zwartość suchej masy i popiołu, azotu i węgla organicznego),
 • analizy materiału roślinnego i owoców na zawartość składników mineralnych metodami absorpcji atomowej (AAS) i spektrometrii plazmowej (ICP),
 • analizy wody, pożywek i wyciągów z mat uprawowych metodą spektrometrii plazmowej (ICP) i chromatografii cieczowej (HPLC),
 • analizy chemiczne warzyw, owoców i przetworów warzywno-owocowych na zawartość azotanów i metali ciężkich,
 • analizy chemiczne materiałów nietypowych,
 • opracowywanie zaleceń nawozowych do uprawy warzyw w polu i pod osłonami.

Pracowania Grzybów Uprawnych
Zakres badań:

 • agrotechniczne metody uprawy podwyższające jakość pieczarek,
 • biologia, epidemiologia i zwalczanie chorób pochodzenia grzybowego,
 • epidemiologia, identyfikacja, etiologia i zwalczanie grzybów z rodzaju Trichoderma,
 • badania nad etiologią, epidemiologią i zwalczaniem chorób bakteryjnych pieczarki,
 • poradnictwo w zakresie produkcji grzybów uprawnych.

Zakład Ochrony Roślin
Pracownia Entomologii

Zakres badań:

 • biologiczne i ekologiczne badania nad fitofagiczną entomofauną oraz ich wrogami naturalnymi występującymi na roślinach warzywnych uprawianych w gruncie i pod osłonami,
 • badania nad dynamiką liczebności populacji szkodników występujących w sezonie wegetacyjnym jako podstawa do opracowywania programów integrowanej ochrony roślin warzywnych,
 • metody monitorowania występowania szkodników w sezonie wegetacyjnym za pomocą różnych typów pułapek chwytnych,
 • opracowywanie progów zagrożenia (szkodliwości) w stosunku do nowych gatunków szkodników,
 • biologiczne zwalczanie szkodników roślin warzywnych,
 • badania przedrejestracyjne biologicznej skuteczności zoocydów (syntetycznych i naturalnych) przeciwko szkodnikom roślin warzywnych uprawianych w polu i pod osłonami (zezwolenie wydane przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie ustawy o ochronie roślin z dnia 18.12.2003 r. - Dz. U. z 2004 r. nr 11 poz. 94).
Kwalifikacje zawodowe personelu, wyposażenie oraz stosowane procedury badawcze zapewniają wysoką jakość prowadzonych badań. Badania rejestracyjne wykonywane są w oparciu o standardy EPPO (Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin).

Pracownia Fitopatologii
Zakres badań:

 • doskonalenie integrowanej i ekologicznej ochrony warzyw w uprawie polowej i pod osłonami przed chorobami infekcyjnymi z uwzględnieniem nowych, bezpiecznych dla środowiska środków chemicznych, biologicznych, biopreparatów, induktorów odporności roślin oraz odpornych odmian,
 • badania naturalnych ekstraktów roślinnych, środków biologicznych i krzemu w celu wykorzystania ich w integrowanej i ekologicznej ochronie roślin warzywnych,
 • poszukiwanie metod i środków organicznych do ochrony przedzbiorczej oraz ochrony i kondycjonowania pozbiorczego warzyw przed chorobami oraz dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do przechowania i obrotu produktów warzywnych,
 • badania nad metodami diagnozowania i monitorowania nowych i najgroźniejszych fitopatogenów roślin warzywnych przenoszonych przez podłoża organiczne i mineralne oraz materiał roślinny i nasiona,
 • badania przedrejestracyjne biologicznej skuteczności nowych środków (syntetycznych i pochodzenia naturalnego) przeciwko chorobom roślin warzywnych uprawianych w polu i pod osłonami (zezwolenie wydane przez Główny Inspektorat Ochrony i Nasiennictwa na podstawie art. 40 ustawy o ochronie roślin z dnia 18.12.2003 r. D.U. z 2004 r. nr 11 poz. 94).

Kwalifikacje zawodowe personelu, wyposażenie oraz stosowane procedury badawcze zapewniają wysoką jakość prowadzonych badań. Badania rejestracyjne wykonywane są w oparciu o standardy EPPO (Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin).

Pracownia Herbologii
Zakres badań:

 • wybrane aspekty biologii chwastów i agroekologiczne podstawy ochrony warzyw przed chwastami,
 • integrowane sposoby zwalczania chwastów - regulacja zachwaszczenia przez łączenie sposobów mechanicznych i chemicznych (weryfikacja i minimalizacja dawek, dawki dzielone, mieszaniny różnych substancji aktywnych, adiuwanty, precyzyjne sposoby stosowania w zależności od faz wzrostu chwastów i roślin uprawnych),
 • badania nad mechanicznymi i fizycznymi metodami regulowania zachwaszczenia
 • ocena skuteczności biologicznej herbicydów w zależności od sposobu stosowania, warunków środowiska i metod uprawy,
 • ocena selektywności herbicydów i wpływu metod regulowania zachwaszczenia na plon i jakość warzyw,
 • opracowywanie programów ochrony warzyw przed chwastami,
 • badania przedrejestracyjne biologicznej skuteczności herbicydów, bioregulatorów wzrostu i rozwoju roślin i adiuwantów dla wszystkich roślin warzywnych uprawianych w polu i pod osłonami, zespołów trawnikowych, ziemniaków wczesnych (zezwolenie wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie art.40 Ustawy o ochronie roślin z 18.12.2003 - D.U. z 2004 nr 11 poz.94).

Kwalifikacje zawodowe personelu, wyposażenie oraz stosowane procedury badawcze zapewniają wysoką jakość prowadzonych badań. Badania rejestracyjne wykonywane są w oparciu o standardy EPPO (Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin).

Pracownia Biologii Gleby
Zakres badań:

 • wykorzystanie "korzystnych" dla roślin mikroorganizmów w celu podwyższenia ich zdrowotności i stymulacji wzrostu,
 • zastosowanie substancji biologicznie czynnych znajdujących się w roślinach np. glukozynolanów i solanin, w ochronie roślin przed grzybami patogenicznymi,
 • diagnostyka bakterii wywołujących choroby cebuli,
 • identyfikacja i epidemiologia grzybów z rodzaju Trichoderma, które są sprawcami choroby zwanej zieloną pleśnią w uprawie pieczarki (Agaricus bisporus).

Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa
Pracowania Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej

Zakres badań:

 • wpływ kontrolowanej atmosfery (KA) w tym ultraniskiej koncentracji tlenu (ULO) na zachowanie jakości warzyw podczas długotrwałego przechowywania oraz w okresie transportu i obrotu,
 • opracowanie sposobów przechowywania warzyw w opakowaniach ze zmodyfikowaną atmosferą (MAP. MIP) dla zachowania jakości, szczególnie warzyw nietrwałych,
 • ocena jakości warzyw świeżych i przechowywanych z wykorzystaniem niedestrukcyjnych metod (fluorescencja chlorofilowa, wskaźniki zabarwienia),
 • wpływ odmiany i metod uprawy, ochrony i pozbiorczego traktowania na skład chemiczny warzyw świeżych i wstępnie przygotowanych do spożycia,
 • wpływ etylenu i innych regulatorów wzrostu na jakość i trwałość przechowalniczą warzyw,
 • badanie przedrejestracyjne biologicznej skuteczności regulatorów wzrostu i rozwoju roślin (hydrazyt kwasu melainowego, 1MCP, etylen i in.) w przechowalnictwie warzyw i ziemniaka ( zezwolenie wydane przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie art. 40 Ustawy o ochronie roślin z 18.12.2003 - D.U. z 2004 roku nr 11, poz. 94).
  Kwalifikacje zawodowe personelu, wyposażenie oraz stosowane procedury badawcze zapewniają wysoką jakość prowadzonych badań. Badania rejestracyjne wykonywane są w oparciu o standardy EPPO (Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin).

Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości
Zakres badań:

 • ocena jakości warzyw świeżych i przetworzonych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wartości odżywczej, aktywności antyoksydacyjnej, i zawartości substancji pro-zdrowotnych, np. błonnika pokarmowego oraz związków biologicznie aktywnych, takich jak: witaminy, flawonoidy, związki fenolowe, glukozynolany, izotiocyjaniany i inne,
 • ocena wpływu warunków traktowania pozbiorczego i sposobów przetwarzania na jakość większości gatunków warzyw takich jak: marchew, cebula, kapusta, brokuły, pomidory, ogórki, papryka, warzywa strączkowe, pieczarki,
 • modyfikacja warunków przetwarzania, w celu zmniejszenia ich niekorzystnego wpływu na jakość i wartość odżywczą przetworów,
 • ustalenie udziału biologicznie aktywnych związków w puli potencjału antyoksydacyjnego warzyw świeżych i przetworzonych,
 • oznaczenia indeksu fenolowego i witaminowego warzyw będącego jednym z ważniejszych kryteriów oceny ich jakości zdrowotnej.

Dział Upowszechniania, Promocji i Informacji Naukowej
Zajmuje się upowszechnianiem osiągnięć Instytutu Warzywnictwa, poprzez różne formy działalności:

 • wdrażanie wyników prac badawczych do praktyki,
 • organizację seminariów, konferencji, sympozjów,
 • organizację szkoleń,
 • poradnictwo bezpośrednie, telefoniczne, listowne i za pomocą poczty elektronicznej,
 • organizację „Dnia Otwartych Drzwi” Instytutu,
 • organizację wystaw,
 • opracowywanie i wydawanie wydawnictw Instytutu,
 • działalność biblioteki naukowej,
 • tworzenie i utrzymywanie baz danych dla potrzeb nauki.