warzywnictwo warzywnictwo
  Mapa witryny | Dojazd     
sobota, 21.09.2019
.
.
Informacje ogólne
- Strona główna
- O Instytucie
- Dyrekcja
- Działalność
- Struktura organizacyjna
- Rada naukowa
- Konferencje i seminaria
- Aktualności
- Dojazd
Prace badawcze
- Współpraca z zagranicą
- Projekty zagraniczne
- Projekty krajowe
- Własność intelektualna
Usługi
- Oferta usługowa
- Szkolenia
Zasoby
- Strony pracowników
- Biblioteka
Wydawnictwa
- Oferta wydawnicza
- Publikacje
- Vegetable Crops Research Bulletin

Wyszukiwanie:
 

 

 

 

 

 

 

 


Oferta usługowa ::

 

INSTYTUT WARZYWNICTWA
96-100 Skierniewice
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
tel. 046 833 22 11, fax 046 833 31 86

 

Oferuje wykonanie:

 1. analiz: gleby, roślin, podłoży, pożywek i wody wraz z zaleceniami nawozowymi do upraw warzyw polowych i pod osłonami
 2. analiz podłoża i materiałów okrywowych do produkcji pieczarek
 3. analiz warzyw świeżych i przetworzonych pod kątem zawartości azotanów azotynów, związków mineralnych i ogólnych, witamin, błonnika itp.
 4. oceny liczebności mikroorganizmów w glebach, podłożach, biohumusie
 5. badań przydatności: nowych odmian warzyw, nawozów ogrodniczych, podłoży, substratów, doniczek do uprawy warzyw, nowych fungicydów, insektycydów i herbicydów do ochrony warzyw, gleby pod kątem występowana kiły kapusty
 6. diagnozowania chorób i szkodników pieczarek
 7. opracowanie instrukcji uprawowych, ulotek
 8. organizację szkoleń, kursów, konferencji

 
OFERTY USŁUGOWE POSZCZEGÓLNYCH ZAKŁADÓW I PRACOWNI
 

 1. Zakład Genetyki, Hodowli i Biotechnologii
  doc. dr hab. Elżbieta U. Kozik


  Pracownia Genetyki i Hodowli
  doc. dr hab. Elżbieta U. Kozik
  tel. 046 833 41 93

  e-mail: elzbieta.kozik@iwarz.pl

  Oferuje wykonanie:
  Testowania i ocenę odmian, linii hodowlanych i mieszańców F1 pod względem podatności na choroby:

  1. pomidor:

   więdnięcie fuzaryjne (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici)
   fuzarioza zgorzelowa (Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici)
   brunatna plamistość liści pomidora (Cladosporium fulvum)
   werticilioza (Verticillium alboatrum)
   bakteryjna cętkowatość (Pseudomonas syringae pv. tomato)
   wirus mozaiki pomidora
   mączniak prawdziwy (Oidium lycopersicum)
  2. ogórek:

   mączniak rzekomy (Pseudoperonospora cubensis)
   parch dyniowatych (Cladosporium cucumerinum)

  Samodzielna Pracownia Kultur Tkanek
  prof. dr hab. Krystyna Górecka
  tel. 046 833 22 11 do 1500 wew. 258

  e-mail: krystyna.gorecka@iwarz.pl

  Oferuje wykonanie:

  1. Przekrojów różnych organów roślinnych w postaci trwałych, barwionych preparatów anatomicznych
  2. Trwałych preparatów cytologicznych preparatów z merostemów wierzchołkowych korzeni i pędów do badania podziałów mitotycznych oraz pylników
  3. Preparatów gniecionychze słupków roślin i badania mikroskopowe (z użyciem światła UV) procesu zapylania i zapłodnienia u różnych gatunków roślin

  Pracownia Zasobów Genowych
  dr Teresa Kotlińska
  tel. 046 833 29 47

  e-mail: teresa.kotlinska@iwarz.pl

  Oferuje bezpłatnie:

  1. Konsultacje dotyczące działalności i wykorzystywania zasobów genowych roślin warzywnych zgromadzonych w banku genów
  2. Zabezpieczanie nasion w kontrolowanych warunkach w przechowalni banku genów:
   • odmian skreślonych z rejestru, starych odmian i populacji miejscowych, materiałów hodowlanych aktualnie używanych w hodowli twórczej z uwzględnieniem praw własności,
   • materiałów hodowlanych służących jako rezerwa do ponownych badań.
  3. Udostępnianie prób nasion lub części wegetatywnych roślin warzywnych i spokrewnionych dzikich gatunków gromadzonych w banku genów hodowcom i innym zainteresowanym w kraju i za granicą
  4. Sprowadzenie zasobów genowych na życzenie zainteresowanych z innych banków genów i różnych instytucji z kraju i z zagranicy
  5. Udostępnianie baz danych banku genów obejmujących dokumentację, waloryzację botaniczną, rolniczą, biochemiczną, taksonomiczną identyfikację gatunków znajdującą się w banku genów
  6. Opracowanie informatorów i klasyfikatorów cech różnych gatunków roślin warzywnych

 2. Zakład Uprawy i Nawożenia
  prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski
  tel. 046 833 34 34

  e-mail: stanislaw.kaniszewski@iwarz.pl

  Pracownia Uprawy Warzyw
  dr Józef Babik
  tel. 046 833 28 75

  e-mail: jozef.babik@iwarz.pl

  Oferuje wykonanie:

  1. Oceny przydatności nowych odmian do uprawy gruntowej i pod osłonami
  2. Badań w zakresie oceny przydatności nawozów, podłoży, substratów, doniczek itp. do uprawy warzyw w gruncie i pod osłonami
  3. Badań z zakresu warzywnictwa ekologicznego
  4. Specjalistycznych opinii z zakresu warzywnictwa gruntowego i szklarniowego

  Pracownia Nawożenia
  dr Waldemar Kowalczyk
  tel. 046 833 42 52

  e-mail: waldemar.kowalczyk@iwarz.pl

  Oferuje wykonanie:

  1. Oznaczanie zawartości dostępnych form składników pokarmowych (N, P, K, Mg, Ca) i mikroelementów (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) w podłożach szklarniowych, glebie, kompostach i nawozach organicznych
  2. Oznaczanie ogólnych zawartości makroskładników pokarmowych (N, P, K, Mg, Ca) i mikroskładników (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) w podłożach szklarniowych, glebie, kompostach i nawozach organicznych
  3. Analiz podłoży i materiałów okrywowych do produkcji pieczarek (odczyn, sucha masa, zawartość popiołu, zawartość azotu ogólnego itp.)
  4. Analiz materiału roślinnego i owoców na zawartość podstawowych składników pokarmowych (N, P, K, Mg, Ca) i mikoelementów (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo) metodą spektrometrii plazmowej (ICP)
  5. Pełnych analiz (23 elementy) wody, pożywki i roztworów z mat w uprawach bezglebowych metodą spektrometrii plazmowej (ICP)
  6. Analiz anionów metodą chromatografii jonowej (HPLC)
  7. Analiz materiałów nietypowych
  8. Zaleceń nawozowych do uprawy warzyw

  Pracownia Grzybów Uprawnych
  doc. dr hab. Czesław Ślusarski
  tel. 046 833 46 91

  e-mail: czeslaw.slusarski@iwarz.pl

  Oferuje:

  1. Chemiczną analizę podłoża i ziemi okrywowej oraz interpretację uzyskanych wyników
  2. Diagnozowanie chorób i szkodników występujących w uprawie pieczarek
  3. Doradztwo w zakresie budowy i wyposażenia pieczarkarni
  4. Doradztwo w zakresie technologii sporządzania podłoża i uprawy pieczarek


  1. Zakład Ochrony Roślin
   prof. dr hab. Józef Robak


   Pracownia Fitopatologii
   prof. dr hab. Józef Robak
   tel. 046 833 22 33

   e-mail: jozef.robak@iwarz.pl

   Oferuje:

   1. Badania biologicznej skuteczności środków chemicznych i naturalnych w ochronie warzyw przed chorobami pochodzenia infekcyjnego dla celów rejestracyjnych
   2. Badania próbek gleby i substratów torfowych w celu wykrycia sprawcy kiły kapusty - Plasmodiophora brassicae, opracowanie zaleceń zwalczania tej choroby
   3. Diagnozowanie chorów warzyw pochodzenia infekcyjnego w uprawach polowych i pod osłonami, opracowanie zaleceń doraźnych lub terminowych
   4. Doradztwo i konsultacje bezpośrdenie, telefoniczne, internetowe
   5. Lustracje upraw warzywnych w gospodarstwach oraz wydawanie opinii

   Pracownia Entomologii
   dr Maria Rogowska
   tel. 046 833 31 17

   e-mail: maria.rogowska@iwarz.pl

   Oferuje:

   1. Badania biologicznej skuteczności działania zoocydów: insektycydów, akarycydów i moluscocydów w zwalczaniu szkodników roślin warzywnych nasiennych, w uprawach pod osłonami i w gruncie
   2. Badania skuteczności działania biopreparatów w zwalczaniu szkodników roślin warzywnych w uprawach pod osłonami i w gruncie
   3. Identyfikację sprawców uszkodzeń roślin warzywnych i opracowanie programu ochrony
   4. Opracowanie programu konwencjonalnej ochrony roślin warzywnych przed szkodnikami uprawianych pod osłonami i w gruncie
   5. Opracowanie programu integrowanej ochrony roślin warzywnych konsumpcyjnych i nasiennych przed szkodnikami
   6. Opracowanie biologicznego i chemicznego zwalczania szkodników roślin warzywnych uprawianych pod osłonami
   7. Opracowanie programu ochrony warzyw konsumpcyjnych i nasiennych w gospodarstwach ekologicznych

   Pracownia Herbologii
   dr Zbigniew Anyszka
   tel. 046 833 42 71

   e-mail: zbigniew.anyszka@iwarz.pl

   Oferuje wykonanie:

   1. Biologicznej oceny skuteczności herbicydów, bioregulatorów i adiuwantów w uprawie roślin warzywnych (uprawy polowe i pod osłonami)
   2. Programu ochrony warzyw przed chwastami w integrowanej i ekologicznej produkcji warzyw
   3. Identyfikacji uszkodzeń powodowanych przez herbicydy
   4. Szkoleń i konsultacji z zakresu ochrony przed chwastami w integrowanej i ekologicznej produkcji warzyw

   Pracownia Mikrobiologii
   doc. dr hab. Urszula Smolińska
   tel. 046 833 22 11, wew. 229

   e-mail: urszula.smolinska@iwarz.pl

   Oferue wykonanie:

   1. Ogólnej oceny liczebności bakterii w glebie i podłożach
   2. Ogólnej oceny liczebności grzybów w glebie i podłożach
   3. Oceny liczebności wybranych grup bakterii glebowych np. bakterii z rodz. Pseudomonas czy bakterii tworzących przetrwalniki
   4. Testów stwierdzających obecność w glebie grzybów Chalara elegans i Chalara thielavioides, patogenów wywołujących czernienie korzeni marchwi
   5. Testów stwierdzających obecność Verticillium dahliae, grzyba wywołującego wertycyliozy roślin warzywnych

  2. Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa
   prof. dr hab. Ryszard Kosson
   tel. 046 833 26 04
   e-mail: ryszard.kosson@iwarz.pl


   Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości
   prof. dr hab. Ryszard Kosson
   tel. 046 833 26 04

   e-mail: ryszard.kosson@iwarz.pl

   Oferuje wykonanie:
    

   1. Analizy chemiczne i oznaczenia fizyczne warzyw
    • Sucha masa (metodą suszenia)
    • Sucha masa (metodą refraktometryczną)
    • Cukry proste i ogółem (metodą Luffa-Schoorla)
    • Witamina C (metodą Tillmansa)
    • β-karoten
    • Karoteny ogółem w przeliczeniu na β-karoten
    • β-karoten i likopen w pomidorach
    • Likopen w pomidorach (metoda uproszczona)
    • Kwasowość
    • pH
    • Azot ogólny i białko (metodą Kieldala)
    • Azotany (przy użyciu elektrody jonoselektywnej)
    • Azotyny (metodą kolorymetryczną)
    • Wyróżniki barwy (L, a, b, a/b, sqrt(a2)+sqrt(b2)) metodą Huntera
    • Tekstura (przy użyciu aparatu Instron 1140)
    • Analiza pozostałości bromków (również w zbożach i innych produktach żywnościowych)
    • Analiza pozostałości fosforowodoru (również w zbożach i innych produktach spożywczych)
    • Analiza pozostałości dwutlenku sierki (SO2)
   2. Analizy błonnika pokarmowego
    • Kwaśna frakcja błonnika (ADF)
    • A/ ligniny
    • B/ celuloza
    • Nautralna frakcja błonnika i hemiceluloza
    • Ogólna zawartość pektyn

   Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej
   dr Maria Grzegorzewska
   tel. 046 833 22 11, wew. 211

   e-mail: maria.grzegorzewska@iwarz.pl

   Oferuje:

   1. Badania skuteczności działania środków ochrony roślin - fungicydów i regulatorów wzrostu - stosowanych w przechowalnictwie warzyw
   2. Ocenę trwałości przechowalniczej nowych odmian warzyw
   3. Opracowanie wytycznych technologicznych do budowy przechowalni i chłodni warzyw
   4. Opracowanie optymalnych parametrów technologicznych (skład gazowy atmosfery) dla przechowania poszczególnych gatunków warzyw w kontrolowanej atmosferze (KA)
   5. Analizy odporności warzyw na uszkodzenia chłodowe metodą fluorescencji chlorofilowej i ocenę kolorymetryczną barwy warzyw

  3. Dział Upowszechniania, Promocji i Informacji Naukowej
   mgr Igor Juraś
   tel. 046 833 21 56

   e-mail: igor.juras@iwarz.pl; upow@iwarz.pl

   Oferuje:
   1. Organizację szkoleń, kursów, konferencji w zakresie uprawy warzyw polowych i pod osłonami oraz uprawy grzybów uprawnych
   2. Przygotowanie materiałów do druku, opracowanie graficzne okładek, skład i druk

  Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka nie wyraża zgody na wykorzystanie publikowanych danych adresowych do przesyłania tresci o charakterze reklamowym.